Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld *;
 • De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen *;
 • De Mondhygiënist berekent de kosten van behandeling, op basis van de tariefbeschikking die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tariefbeschikking is in de praktijk en op de website ter inzage;
 • Afspraken dienen – indien noodzakelijk – minimaal 48 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak, of wanneer u zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, wordt de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening gebracht.
  Dit is overeenkomstig de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde;
 • Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de mondhygiënist. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op *;
 • Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie.
  De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.*;
 • De nota die u ontvangt, kunt u gebruiken om te declareren bij uw zorgverzekeraar; Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, zal de mondhygiënist de patiënt een betalingsherinnering toesturen. Voldoet de patiënt binnen 15 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering wederom niet aan de betalingsverplichting, dan is de mondhygiënist zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten;
 • Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.
  De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 0,9% per maand of een gedeelte daarvan *;
 • Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de onderstaande tarieven (excl. BTW):  
  – Minimumtarief € 40,-  
  – 15% over eerste € 2.500,-  
  Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,- *;
 • Bij betalingsachterstand is de mondhygiënist gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten;
 • *) Betalingsvoorwaarden Medicas B.V. Gedeponeerd bij de Kamer  van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 20107395.
 • Deze voorwaarden gelden bij gebreke van een afspraak van contante of daarmee gelijk te stellen betaling.